preloader

با سرمایه گذاری در حوزه نوآوری، معافیت مالیاتی بگیر!

امروزه با پیشرفت رو به جلوی  تکنولوژی و تاثیرات چشم گیر صادرات محصولات با فناوری بالا (high-tech product) بر روی اشتغال زایی و اقتصاد هر کشور، فرآیند های رشد اقتصادی نیز در حال تغییر است به طوریکه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور ها، وابسته به تبدیل اقتصاد و صنایع سنتی به اقتصاد و صنایع دانش بنیان می باشد.

لازمه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان استفاده از سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های دانش بنیان و نیاز های فناورانه صنایع (صفر تا صد معافیت مالیاتی با کمک قانون جهش تولید دانش بنیان در صنایع بزرگ) است، این نوع از سرمایه گذاری با ریسک بالایی برخلاف نوع سنتی برخوردار است اما ارزش آفرینی آن بیش از سرمایه استفاده شده است.

همانطور که میدانید با سرمایه گذاری میتوان به درآمد و سودآوری رسید اما یکی از عواملی که مانع بهره وری از سود مورد نظر شما خواهد شد، مالیات است!

به همین جهت دولت به منظور رشد اقتصاد دانش بنیان و اکوسیستم استارتاپی، قوانینی را اتخاذ نموده که شرکت های سرمایه گذاری را جهت سرمایه گذاری معاف از مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم ترغیب سازد.

در ادامه با اقتصاد دانش بنیان و مزیت سرمایه گذاری در آن نسبت به دیگر بازار های مالی آشنا شده و در آخر در رابطه با معافیت مالیاتی سرمایه گذاری قانون جهش تولید دانش بنیان صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که با هم مرور میکنیم :

 • اقتصاد دانش بنیان
 • سرمایه گذاری در حوزه نوآوری بله یا خیر
 • معافیت مالیاتی سرمایه گذاری قانون جهش تولید دانش بنیان
 • شرکت های سرمایه گذاری مورد قبول قانون معافیت مالیاتی سرمایه گذاری
 • شرکت های سرمایه پذیر مورد قبول قانون معافیت مالیاتی سرمایه گذاری
 • انواع اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری قانون معافیت مالیاتی سرمایه گذاری
 • سرفصل های مورد قبول قانون معافیت مالیاتی سرمایه گذاری

 

اقتصاد دانش بنیان (knowledge-based economy) چیست؟

اقتصادی که مبتنی بر تولید محصول با کمک دانش و نوآوری به منظور خلق ارزش محسوس و یا غیر محسوس باشد، اقتصاد دانش‌بنیان گفته میشود.

چرا در حوزه نوآوری و فناوری سرمایه گذاری کنیم؟

بررسی بازار سرمایه کشور های پیشرو نشان میدهد که همواره شرکت های مبتنی بر فناوری در بالاترین رتبه از نظر ارزش آفرینی قرار میگیرند.

آمار ها نشان میدهند که افزایش 20 درصدی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میگردد. بنابراین با سرمایه گذاری درست در این حوزه میتوان به رشد اقتصادی کشور کمک نموده و به سوددهی رسید.

یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری و دانش بنیان استفاده از خدمات معافیت مالیاتی است، به طوریکه علاقه مندان زیادی را به منظور افزایش بهره وری از سرمایه گذاری خود اختصاص داده است، به همین جهت در راستای رشد اقتصاد دانش بنیان بر اساس بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با سرمایه‌گذاری در طرح های دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.

معرفی معافیت مالیاتی سرمایه گذاری قانون جهش تولید دانش بنیان

بـر اسـاس بنـد (ت) مـاده(۱۱) قانـون جهـش تولیـد دانش بنیـان، مـوارد زیـر به عنـوان اعتبــار مالیاتــی بــا قابلیــت انتقــال بــه ســنوات آتــی بــه شـرکت های سـرمایه گذار اعطـاء شـده و بـه همیـن میـزان از مالیــات قطعی شــده ســال تخصیــص ســرمایه مذکــور یــا سال های بعد کسر می شود.

کدام شرکت های سرمایه گذاری در این قانون مورد هدف است؟

 • شـرکت های پذیرفتـه شـده در بـورس تهـران و یـا بـازار اول و یا دوم فرابورس ایران
 • شــرکت های دارای ســرمایه ثبتــی بــه میــزان حداقــل یــک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

کدام شرکت های سرمایه پذیر مشمول این قانون هستند؟

شرکت های سرمایه پذیر مستقیم

 • شرکت های دانش بنیان
 • شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری

شرکت های سرمایه پذیر غیرمستقیم

 • صندوق های پژوهش و فناوری
 • صندوق هــا و نهادهــای ســرمایه گــذاری موضــوع بندهــای(۲۰) و (۲۱) مــاده (۱) قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اسلامی ایران
 • مشــروط بــر آن کــه فعالیــت آن هــا در امیدنامــه یــا اساسـنامه و منابـع آن هـا بـه صـورت اختصاصـی مرتبـط با تأمیـن مالـی فنـاوری، نـوآوری و فعالیـت های دانـش بنیان باشــد و بــه تأییــد شــورای راهبــری فناوری هــا و تولیــدات دانش بنیان برسد

چه اعتبارات مالیاتی به سرمایه گذاران تعلق می گیرد؟

سرمایه گذاری مستقیم

حداکثــر ســی درصــد (٪٣۰) ســرمایه گذاری در قالــب افزایــش ســرمایه از محــل آورده نقــدی در شــرکت های ســرمایه پذیر مســتقیم کــه در طرح هــای فناورانــه، نوآورانه و دانش بنیان هزینه می شود.

سرمایه گذاری غیرمستقیم

معــادل ســرمایه گذاری در تأســیس یــا افزایــش ســرمایه از محــل آورده نقــدی در شــرکت های ســرمایه پذیر غیرمســتقیم کــه صــرف افزایــش ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر مســتقیم شــده و در طرح هــای فناورانــه، نوآورانه و دانش بنیان هزینه می شود

سرفصل های مورد تایید هزینه کرد اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری چیست؟

زمیــن و ســاختمان صرفــا بــرای طرح هــای ســرمایه گذاری توسعه زیست بوم علم و فناوری و مطابق شرایط ذیل:

 • در دانشـگاه هـا، موسسـات پژوهشـی، پـارک هـای علمـی و فنـاوری، مراکـز رشـد و مراکـز و ناحیـه نـوآوری مـورد تاییـد معاونـت علمـی، وزارت علـوم و وزارت بهداشت
 • زیرساخت های علم و فناوری نظیر آزمایشگاه مرجع و فب بــا مشــارکت بخــش دولتــی در صورتــی کــه مالکیــت آن بــه دولــت منتقــل شود
 • قابـل بهـره بـرداری بـرای سـرمایه گـذار بـا اجـاره بهـای صفـر حداکثـر تـا ۲۵ سال
 • تصویـب طـرح تـا ۲۰۰ میلیـارد تومـان در کارگـروه شـورا و تصویـب طـرح بـالای ۲۰۰ میلیـارد تومـان در شـورای راهبـری فنـاوری هـا و تولیـدات دانـش بنیـان
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • ماشین آلات خارجی در صورت نبود مشابه داخلی حداکثر ٪۵۰ هزینه کرد
 • ماشین آلات داخلی دارای عمق فناوری حداکثر ٪۱۰۰ هزینه کرد

چگونه مطمئن شویم که مشمول قانون معافیت مالیاتی سرمایه گذاری هستیم؟

شرکت دانش بنیان نوآوری و فناوری تدبیر سینا با داشتن متخصصان کارآزموده و با تجربه در حوزه تجاری سازی، ارزیابی، تهیه و تدوین طرح کسب و کار، بیزینس پلن، ارزش گذاری دانش فنی و استارتاپ‌ها، رفع نیاز های فناورانه صنایع، خدمات مالی نهاد های بازار سرمایه و رفع نیازهای تحقیق و توسعه صنایع میتواند به شما در سرمایه گذاری پر سود و معاف از مالیات بر روی انتخاب درست شرکت های دانش بنیان سرمایه پذیر کمک کننده باشد.

درصورت علاقه مندی به سرمایه گذاری پرسود و معاف از مالیات با ما تماس بگیرید.