preloader

چگونه یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم؟؛ راهنمای جامع 1402

تاسیس شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از مزایای بسیاری برخوردار بوده که امروزه استارتاپ ها و کسب وکارهای نو به دنبال دانش بنیان شدن و استفاده از این مزایا می باشند، حال این سوال پیش می آید که چگونه میتوان یک شرکت دانش بنیان تاسیس کرد و چه شرایطی پیش روی ماست؟ در این مقاله از تدبیر سینا قصد داریم درمورد نحوه تاسیس شرکت دانش بنیان صحبت کنیم، با ما همراه باشید.

ثبت شرکت دانش بنیان چگونه است؟

برای تاسیس شرکت دانش بنیان در ابتدا می بایست در سامانه دبیرخانه تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان که در معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری می باشد، ثبت نام کنید و اطلاعات شما توسط کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار گرفته و برای کارگزاران ( اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور ارتباط، ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب می‌شوند) ارسال میگردد، سپس تصمیم نهایی با کمک دبیرخانه و مدارک ارسالی شما گرفته می شود.

مراحل تاسیس شرکت دانش بنیان چیست؟

شرایط تاسیس شرکت دانش بنیان

شرایط ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟

تاسیس شرکت دانش بنیان نیازمند شرایط و معیار های ویژه ای بوده که در ادامه درمورد شرایط اولیه تاسیس شرکت دانش بنیان و نحوه تبدیل انواع شرکت های دانش بنیان به یکدیگر صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.

  1. شرکت‌های متقاضی موظف به ارائه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی می باشند. شرکت های متقاضی‌ موظف‌ به داشتن‌ گردش‌ مالی‌ شفاف‌ هستند (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی‌ معتبر، اسناد مالی‌ درآمد و هزینه‌ معتبر، گردش‌ وجوه نقد صرفاً از طریق‌ حساب‌های بانکی‌ رسمی‌ شرکت متقاضی، ثبت‌ به‌موقع‌ و صحیح‌ اسناد مالی‌، و رعایت‌ استانداردهای حسابداری) و لازم است نسبت‌ به‌ ثبت‌ فعالیت‌های مالی‌، عملیاتی‌ و جاری خود اقدام نمایند.

موارد مدنظر در نظام نامه‌ مالی‌ شرکت متقاضی به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف) کلیات‌ اصول مالی‌ (کلیه‌ وقایع‌ عملیات‌ مالی‌ شرکت‌ متقاضی و نحوه تنظیم‌، ثبت‌ و نگه­داری دفاتر، حساب‌ها و گزارش‌های مالی‌ بر اساس‌ اصول و موازین‌ پذیرفته‌ شده حسابداری باشد)

ب) درآمد و هزینه‌ (درآمدهای تحقق‌ یافته‌ به‌ حساب‌ یا حساب‌های بانکی‌ شرکت متقاضی‌ واریز می‌­شود و برداشت‌ از این‌ حساب‌ با تعیین‌ محل‌ مصرف‌ با امضای مجاز مذکور در اساسنامه‌ خواهد بود)

ج) قیمت‌ تمام شده (به‌ منظور دستیابی‌ به‌ هزینه‌ محصولات‌ و خدمات‌ تولید و ارائه‌ شده توسط شرکت متقاضی، هزینه‌ مواد مستقیم‌ مصرفی‌، دستمزد مستقیم‌ و سربار ساخت،‌ محاسبه‌ و در حساب‌ها ثبت‌ می‌شود)

2. صورت‌های مالی شرکت‌های متقاضی، حسب مورد (بر مبنای مصوبه دبیرخانه) باید به تأیید حسابرسان رسمی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.

3. پرونده شرکت‌هایی که برخی از معیارهای این آیین‌نامه را احراز نمی‌کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه، در کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4. در صورت وجود شواهدی مبنی بر عدول شرکت از معیارهای ارزیابی، دبیرخانه میتواند شرکت تایید شده را بر مبنای معیارهای این آیین‌نامه و سایر مصوبات کارگروه، مورد ارزیابی مجدد قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات لازم را برای تایید یا عدم تایید شرکت به عمل آورد.

مراحل تاسیس شرکت دانش بنیان

 

5. دبیرخانه موظف است سقف 50 میلیارد ریال اعلام شده را بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی به صورت سالانه بهروزرسانی و اعلام کند. بر این اساس شرکتهای جدیدالورود یا شرکتهایی که زمان ارزیابی مجدد آنها بر اساس مفاد این آییننامه رسیده است، بر مبنای میزان فروش سالانه اعلامی جدید ارزیابی خواهند شد.

6. شرکت‌های نوپا لازم است گزارش پیشرفت برنامه رشد خود را بهصورت سالانه به دبیرخانه ارائه دهند و پس از گذشت حداکثر 5 ‌سال از زمان دریافت تاییدیه نوپا، معیارهای “شرکت‌های دانش‌بنیان نوآور” یا “شرکت‌های دانش‌بنیان فناور” را کسب نمایند.

در صورت عدم کسب این معیارها، شرکت از فهرست شرکت‌های دانشبنیان خارج میشود. بنا برتشخیص دبیرخانه، مدت زمان مندرج در این بند، صرفاً تا 5 سال دیگر و به صورت سالانه بر اساس ارزیابی برنامه رشد شرکت قابل تمدید خواهد بود.

7. تاییدیه دانش‌بنیان “شرکتهای دانش بنیان نوآور” یا “شرکتهای دانش بنیان فناور” برای استفاده از مزایای قانون، با توجه به معیار های ارزیابی شرکت دانش بنیان(لینک به مقاله انواع که در آنجا معیار ها گفته شده) به صورت دورهای و هر سه سال یکبار ارزیابی شده و در صورت عدم احراز شرایط درج شده، آن شرکت از فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان خارج خواهند شد.

8. در صورتی که شرکت دانش بنیان نوآور شروط این نوع از شرکت های دانش بنیان را از دست بدهد، به دسته “شرکتهای دانش بنیان نوپا” منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکتها تنها دو سال فرصت دارند تا بتوانند مجدداً شرایط “شرکتهای دانش بنیان نوآور” یا “شرکتهای دانش بنیان فناور” را کسب نمایند.

این انتقال تنها یک بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته بالاتر، شرکت از فهرست شرکتهای دانش بنیان خارج خواهد شد.

9. در صورتیکه شرکت دانش بنیان فناور یکی از دو شرط درآمد مالیاتی و کارمندان تمام وقت خود را از دست بدهد، بنا به تشخیص دبیرخانه و بر اساس دلایل ارایه شده توسط شرکت، آن شرکت میتواند یک سال دیگر به عنوان شرکت دانش بنیان فناور فعالیت نماید.

در صورتی که شرکت پس از گذشت یک سال شرایط شرکتهای فناور را کسب ننماید، به دسته “شرکتهای دانش بنیان نوپا” یا “شرکتهای دانش بنیان نوآور” منتقل خواهد شد.

در این شرایط شرکت تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند مجدداً شرایط “شرکتهای دانش بنیان فناور” را کسب نماید. این انتقال تنها یک بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته فناور، شرکت از فهرست شرکتهای دانش بنیان خارج خواهد شد.

10. در صورتیکه شرکت دانش بنیان فناور به صورت همزمان دو شرط درآمد مالیاتی و کارمندان تمام وقت خود را از دست بدهد، به دسته “شرکتهای دانش بنیان نوپا” منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکت تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند مجدداً شرایط “شرکتهای دانش بنیان نوآور” یا “شرکتهای دانش بنیان فناور” را کسب نماید. این انتقال تنها یک بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته بالاتر، شرکت از فهرست شرکتهای دانش بنیان خارج خواهد شد.

11. ارتقای دسته شرکتهای دانش بنیان از نوپا به نوآور، نوپا به فناور، و نوآور به فناور در صورت احراز شرایط مندرج در شرکت های نوآور و فناور قابل انجام است.

12. در صورتیکه براساس اعلام مراجع ذیصلاح قانونی، شرکتی انحلال یابد، آن شرکت از فهرست شرکتهای دانش بنیان خارج خواهد شد.

13. شرط تسلط بر دانش فنی برای محصولات موجود در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان، با داشتن تیم تحقیق و توسعه یا سهامداران مشابه، صرفاً برای یک شرکت قابل تایید است.

بنابراین در صورتیکه شرکت، محصول مورد ارزیابی را قبلاً در شرکت دیگری به تایید دانش بنیان رسانده باشد، شرط تسلط بر دانش فنی محصول فوقالذکر با تیم تحقیق و توسعه یا سهامداران مشابه، قابل تایید نخواهد بود.

14. دبیرخانه موظف است با همکاری سایر بازیگران زیستبوم دانش‌بنیان به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی زیرساخت‌های لازم از قبیل سامانه‌ ارائه برخط خدمات ارزیابی، سامانه یکپارچه ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و سامانه نمایش توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم نماید.

15. دبیرخانه موظف است فهرست شرکتهای دانش بنیان مورد تایید پیش از تصویب این آیین‌نامه را در قالب دسته‌بندی جدید به‌روزرسانی و منتشر نماید.

16. با توجه به اینکه فهرست کالا و خدمات دانش بنیان به صورت دورهای بهروزرسانی میشود و یکی از شاخصهای بهروزرسانی، سطح فناوری کل کشور در هر حوزه است، در صورتیکه در این بهروزرسانیها، کلیه محصولات و خدمات دانش بنیان تایید شده یک شرکت از فهرست خارج شود، آن شرکت به مدت سه سال از زمان آخرین تایید یا یک سال از زمان آخرین بهروزرسانی (هرکدام که بیشتر باشد) فرصت دارد تا کالا/ خدمات جدیدی را که در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان موجود است، برای ارزیابی ارایه نماید. در غیر این صورت آن شرکت از فهرست شرکتهای دانش بنیان خارج خواهد شد.

17. دبیرخانه مجاز است حسب نیاز در فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شبکه کارگزاران ارزیابی استفاده نماید و متناسب با نوع خدمات تعرفههای ارزیابی را مشخص کند.

18. در صورتیکه شرکتهای دانش بنیان، درخواست انتقال محصول دانش بنیان خود به شرکت دیگری را داشته باشند، باید درخواست خود را از طریق نامه رسمی و امضا شده توسط همة سهامداران شرکت مبداء ارائه نمایند.

موضوع درخواست توسط دبیرخانه با توجه به وضعیت شرکت مبدا و مقصد بررسی میشود. دبیرخانه پس از بررسی مستندات ارسالی و علت انتقال محصول، میتواند با این مسأله موافقت نماید.

بدیهی است در صورت انجام این کار، محصول مورد نظر از فهرست محصولات مورد تایید برای شرکت مبداء، حذف میشود و لذا ممکن است منجر به تغییر وضعیت شرکت مبداء از نظر دانش بنیانی (تایید/عدم تایید) و نوع آن شود.

مشاوره تاسیس شرکت دانش بنیان

مشاوره تاسیس شرکت دانش بنیان

فرآیند تاسیس شرکت دانش بنیان امری پیچیده و نیازمند معیار ها و شرایط به خصوصی می باشد که نیازمند مشاوره و کمک گرفتن از متخصصان این حوزه می باشد، شرکت دانش بنیان نوآوری و فناوری تدبیر سینا با بهره گیری از متخصصان حوزه دانش بنیان، آماده خدمت رسانی به شرکت های متقاضی می باشد، در صورت تمایل با ما تماس حاصل فرمایید.

۹۱۶۹۳۵۴۵-۰۲۱