preloader

ارزش گذاری سهام؛ 4 روش ارزش گذاری سهام (valuation) کدام است؟

ارزش گذاری سهام

4 مدل ارزش گذاری سهام استارتاپ ها

زمانی که استارتاپ شما مهر تایید ورود به بازار سرمایه را می گیرد و مرحله عرضه اولیه سهام فرا می رسد باید معیاری وجود داشته باشد تا ارزش استارتاپ شما مشخص شده و قیمت سهام استارتاپ شما را مشخص کند، این امر از طریق روش هایی صورت می‌گیرد که در این بلاگ از تدبیر سینا بنا داریم درمورد این روش ها و نحوه ارزش گذاری سهام آشنا شویم، بنابراین اگر علاقه مند به یادگیری مدل های ارزش گذاری استارتاپ خود در بازار سرمایه هستید، کافیست در ادامه ما را همراهی کنید.

پس از تاییدیه عرضه اولیه سهام، استارتاپ شما در یک اطلاعیه عمومی سقف و کف قیمت تمام شده سهام خود را به اطلاع عموم مردم میرساند، همچنین میزان سهمیه مجاز برای هر کد حقیقی و حقوقی مشخص می گردد. قیمت سهام استارتاپ شما از طریق یکسری شرکت ها و روش های خاصی مورد اندازه گیری قرار گرفته و بر این مبنا به مردم عرضه می گردد.

روش های ارزش گذاری سهام چیست؟

1. مدل تنزیل سود تقسیمی((DDM)dividend discount model):

در این مدل بدون توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه، ارزش یک سهام به صورت تابعی از سود های پرداختی آینده محاسبه می گردد. بر مبنای این مدل به‌منظور محاسبه‌ی ارزش سهام، در واقع سودهای نقدی آینده تنزیل در نظر گرفته شده و گویی در زمان حال ایجاد شده اند. حال اگر ارزش به‌دست‌آمده از این روش بالاتر از قیمت معاملات فعلی سهام باشد، به این معنی است که سهام کمتر از ارزش واقعی‌اش قیمت‌گذاری شده است و واجد شرایط خرید است و درصورتی‌که مقدار به‌دست‌آمده از قیمت سهام کمتر باشد، به این معنی است که سهام بیشتر از ارزش واقعی‌اش قیمت‌گذاری شده است و موقعیت فروش ایجاد گردیده است.

فرمول مورد استفاده در این مدل :

 

فرمول ارزش گذاری سهام

2. مدل تنزیل درآمد باقی مانده(RIV):

در ایــن روش، درآمـد باقیمانـده (Income Residual )بـا سـود سـهام در سـال آینـده جایگزیـن میشـود. درآمـد باقیمانـده، درآمـدی اسـت کـه یـک شـرکت پـس از محاسـبه هزینـه سـرمایه حقوق صاحبان سهام تولیـد میکنـد. بنابرایـن اولیــن گام بــرای ارزش گــذاری سهام شــرکت بــه ایــن روش، پیش بینــی درآمــد باقیمانــده در آینــده مشــخص اسـت. از این روش به دلیل مشابهت می توان به عنوان جایگزین روش تنزیل سود تقسیمی استفاده نمود.

نحوه محاسبه سهم شرکت:

 

فرمول مدل ارزش گذاری سهام

3. مدل نسبت قیمت به سود(P/E):

ارزش سهام شرکت در این روش با کمک تقسیم قیمت هر سهم بر سود پیش بینی شده سال آینده(EPS) قابل محاسبه می باشد. این مدل شناخته شده تر بوده و توسط بیشتر سرمایه گذاران بورسی در ایران انجام میشود. این روش درواقع بیانگر آن است که میزان سهام شرکت، چند برابر میزان سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود اختصاصا می دهد و درواقع قیمت سهام به نسبت سودی که شرکت بین سهام دارانش توزیع می کند ارزش دارد.

نحوه محاسبه ارزش هر سهم شرکت:

فرمول

4. مدل نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B Price-to-Book):

سـرمایه گذاران از ایـن روش بـرای مقایسـه ارزش بـازار یـک شـرکت بـا ارزش دفتـری (Value Book)آن اسـتفاده میکننـد. ایـن نسـبت بـا تقسـیم قیمـت هـر سـهم بـر ارزش دفتـری هر سـهم (BVPS)محاسـبه میشــود، که ارزش دفتری به معنای دارایی خالص شرکت به تعداد سهام آن می باشد.

ســرمایه گذارانی کــه پتانســیل ســرمایه گذاری در آینــده شــرکت های مختلــف را می ســنجند، از ایـن روش اسـتفاده میکننـد .ارزش دفتـری در ترازنامـه مالـی شـرکتها مشـخص اسـت.

ایـن کمیـت برابـر بـا ارزش ویـژه (حقـوق صاحبــان ســهام) تقســیم بــر تعــداد ســهام شــرکت است. بــرای محاســبه قیمــت هــر ســهم میتوانیــم ارزش دفتـری هـر سـهم را در نسـبت B/P ضـرب کنیـم. ایـن نسـبت معمـولا کمتـر از ۳ در نظـر گرفتـه میشـود.

نحوه محاسبه ارزش سهم شرکت:

فرمول

مرور مطالب:

در این بلاگ از تدبیر سینا، از مدل های ارزش گذاری سهام استارتاپ ها صحبت کردیم و انواع این مدل ها را با همدیگر بررسی کردیم، این مدل ها شامل تنزیل سود تقسیمی، تنزیل درآمد باقی مانده، مدل نسبت قیمت به سود و مدل نسبت قیمت به ارزش دفتری بود که از هر کدام میتوان استفاده نموده و دارای مزایا و معایبی می باشند.