کارآفرینان

هفت اشتباه پرهزینه‌ کارآفرینان نوپا

راه‌اندازی یک کسب و کار، کار آسانی نیست. با بسیاری از اجزای نوسانی و عوامل احتمالی، همه چیز می‌تواند به سرعت از هم بپاشد. راه‌اندازی سرمایه‌گذاری می‌تواند برای صاحبان کسب‌ وکار برای اولین بار یک اقدام ریسکی باشد. خوشبختانه، شما می‌توانید از اشتباهات پرهزینه کارآفرینان دیگر درس بگیرید و مطمئن شوید که در نهایت آن‌ها […]