مدیریت

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل از جمله شکست‌ها و پیروزی‌ها برخی از مهم‌ترین درس‌هایی است که مدیران عامل در طول دوران حرفه ای خود می‌آموزند. بسیاری از این اشتباهات از نقاط کور سرچشمه می گیرند. مدیران عامل و دیگر رهبران کسب و کار تصمیم خواهند گرفت که آیا رشد کرده یا راکد باقی بمانند و […]