حمایت

تسهیلات سرمایه در گردش بانکی

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تامین مالی شرکت های دانش بنیان تسهیلات  را، با شرایط گفته شده در ادامه، ارائه می‌دهد. مقالات زیر می‌تواند برای شما مفید باشد: سرمایه در گردش بانکی صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات سرمایه در گردش فوری شرایط و ضوابط تسهیلات سرمایه در گردش بانکی نرخ ۱۲% یک ساله، ۱۵% […]

تسهیلات سرمایه در گردش فوری

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از نیاز فوری شرکت‌های دانش‌بنیان به تأمین نقدینگی، این تسهیلات را ارائه می‌دهد. مقالات زیر می‌تواند برای شما مفید باشد: سرمایه در گردش فوری صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات سرمایه در گردش بانکی شرایط تسهیلات سرمایه در گردش فوری نرخ ۱۱% برای بازپرداخت تا ۵۰ روز و نرخ […]