تشخیص صلاحیت دانش‌بنیانی، بازدید، بازدید ارزیبابی. بازدید تشخیص لاحیت دانش بنیان. تدبیر سینا، شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سیتا

تشخیص صلاحیت دانش بنیان

بازدید تشخیص صلاحیت دانش بنیانی از شرکت آرکا تجهیز  توسط تیم تدبیر سینا  شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازدید از شرکت آرکا تجهیز به عمل آورد.  پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید به عنوان جزئی از فرآیند […]