بازدید، تسهیلات، وام تولیدی، نظارت بر تسهیلات،

بازدید ارزیابی از پژوهشگاه علوم زیستی ابن سینا

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری، از پژوهشگاه علوم زیستی ابن سینا، ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور دریافت مجوز دانش بنیانی صورت میگیرد.