اشتباه

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل

پنج اشتباه مدیریتی مدیران عامل از جمله شکست‌ها و پیروزی‌ها برخی از مهم‌ترین درس‌هایی است که مدیران عامل در طول دوران حرفه ای خود می‌آموزند. بسیاری از این اشتباهات از نقاط کور سرچشمه می گیرند. مدیران عامل و دیگر رهبران کسب و کار تصمیم خواهند گرفت که آیا رشد کرده یا راکد باقی بمانند و […]

هفت اشتباه پرهزینه‌ کارآفرینان نوپا

راه‌اندازی یک کسب و کار، کار آسانی نیست. با بسیاری از اجزای نوسانی و عوامل احتمالی، همه چیز می‌تواند به سرعت از هم بپاشد. راه‌اندازی سرمایه‌گذاری می‌تواند برای صاحبان کسب‌ وکار برای اولین بار یک اقدام ریسکی باشد. خوشبختانه، شما می‌توانید از اشتباهات پرهزینه کارآفرینان دیگر درس بگیرید و مطمئن شوید که در نهایت آن‌ها […]