گزارش تصویری

بازدید از شرکت کشت و صنعت نمونه استان قدس رضوی

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت کشت و صنعت نمونه آستان قدس رضوی بازدید به عمل آورد. در توضیحات این شرکت میتوان اشاره کرد که آبیاری زیر سطحی یک روش نوین آبیاری گیاهان است که البته این روش چالش هایی دارد که متخصصان و تولید […]

بازدید و ارزیابی از شرکت زیست فرایند تولید پایدار

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت زیست فرایند تولید پایدار ارزیابی به عمل آورد. این شرکت واقع در گرگان و در زمینه تولید و تکثیر گندم در کلاس ها و ارقام مختلف فعالیت میکند از جمله رقم های تکتاز،آرمان،آراز و کلاته… و این فرآیند به […]

بازدید نظارتی از شرکت آبزی فنون نگین دیلم

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت سلامت پژوهان سپهر آریا بازدید و ارزیابی به عمل آورد. این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.

بازدید نظارتی از شرکت آبزی فنون نگین دیلم

بازدید نظارتی از شرکت آبزی فنون نگین دیلم شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت آبزی فنون نگین دیلم بازدید و نظارت از عملکرد این شرکت به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان   […]

بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان

بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان بازدید و ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا   این فرآیند […]

بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا

بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا، بازدید به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید ارزیابی از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا   این فرآیند به منظور ارزیابی […]

بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت لیوسا فارمد پارسه، بازدید ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید ارزیابی از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود. شرکت ورنا […]

بازدید و ارزیابی از شرکت زیست تبدیل گیلان

بازدید و ارزیابی از شرکت زیست تبدیل گیلان شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت زیست تبدیل گیلان، بازدید ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات […]

بازدید از شرکت فناوری تک یاخته حکیم

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت فناور تک یاخته حکیم، بازدید ارزیابی به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید فرآیند ارزیابی، شرکت برای تشخیص […]

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، بازدید به عمل آورد. این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه   این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات و طرح ها انجام می‌شود. شرکت ورنا […]