شناسه ملي اشخاص حقوقي را چگونه مي‌‌توان پيدا نمود؟

متقاضيان مي‌­توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (http://www.ilenc.ir) مراجعه نمايند و با جستجوي اسم شركت يا موسسه، شناسه ملي اشخاص حقوقي را دريافت و در سامانه وارد نماييد.