در صورتی که شرکت متقاضی تغییر نام داده باشد، به هنگام ثبت نام در سامانه دانش‌‌بنیان چه اقدامی را باید انجام دهد؟

در صورت تغییر نام، شرکت باید آگهی تغییرات را ضمیمه مدارک کند. در صورتی که بعد از وارد شدن به پروسه ثبت نام، نام شرکت تغییر کند باید آگهی تغییر نام برای دفتر امور شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان فکس گردد (تلفکس: ۸۸۶۲۳۵۹۳)، در غیر اینصورت مسئولیت این امر به عهده شرکت می‌­باشد.