آیا شرکت‌‌هایی که عضو مراکز رشد و یا پارک‌‌های فناوری هستند جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول مزایای ماده (۳) قانون هستند؟

شرکت‌های مستقر در پارک­های فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکت­‌ها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.