آیا شرکت‌ها و موسساتي كه حداقل ۴۰ درصد مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی آن‌ها متعلق است به اشخاص حقوقی که مدیر آن‌ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مجموعه‌‌های حاکمیتی و دولتی تعیین شود، حق استفاده از حمايت‌‌هاي قانون دانش‌بنيان را دارند؟

با عنایت به رویکرد کلی قانون مبنی بر حمایت از شرکت‌های خصوصی و تعاونی و با توجه به مفاد ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۳)؛ شرکت‌ها و موسساتي كه حداقل (۴۰) درصد مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) آنها متعلق است به اشخاص حقوقی که مدیر آن­ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مجموعه‌­های حاکمیتی و دولتی تعیین­ شود، در صورت احراز همه معیارهای آئین‌نامه، معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و بصورت شرکت‌های «تولیدی نوع ۲» یا «نوپا نوع ۲» تایید می‌شوند.