آیا شرکت‌های متقاضی در هنگام ثبت‌نام باید در پارک علم و فناوری مستقر باشند؟

خیر. شرکت‌­ها در هنگام ثبت نام الزاماً نباید در پارک علم و فناوری مستقر باشند.