رفع نیازهای فناورانه

۱.۱- تشخیص مرغ ناتخم در سالن در پروسه تولید

راندمان اولیه تخم گذاری در پروسه تولید جوجه یک روزه اجداد، مادر و گوشتی بیش از 90 درصد می‌باشد که وقتی این راندمان به حدود 50 درصد برسد، کل گله معدوم می‌گردد. در حال حاضر برای شناسایی مرغ‌های ناتخم، از افراد متخصص و با بررسی دستی استفاده می‌گردد که این امر توجیه اقتصادی نداشته و در راستای کاهش هزینه‌های تولید نیاز به دستگاه‌های شناسایی مرغ ناتخم می‌باشد.

۱.2- مشخص شدن تعداد جفتگیری مرغ و درصد موفقیت آن

در مزارع تولید تخم مرغ اجداد و مادر، در ابتدای دوره حدود 97 درصد تخم مرغ‌ها نطفه‌دار و در انتهای دوره این عدد به حدود 70 درصد می‌رسد که این امر ناشی از عدم آمیزش موفق خروس با مرغ می‌باشد. این مشکل نیز می‌تواند ناشی از سلسله مراتب مغلوب مرغ و یا کم کار شدن تخمدان مرغ باشد. لذا درصورت توانایی شمارش دفعات جفت گیری موفق، می‌توان از کاهش تخم مرغ نطفه‌دار جلوگیری نمود.

۱- تولید لیپکون از ضایعات گوجه فرنگی

یکی از استراتژی‌های افزایش سود دهی، کاهش هزینه‌های مجموعه می‌باشد. در این راستا در صورت توانایی استفاده از ضایعات خط تولید می‌تواند هزینه‌ها تولید را کاهش داد. در کارخانه تولید رب ضایعتی از قبیل پوست و دانه گوجه فرنگی وجود دارد که با وجود لیپکون( لیپکون یک رنگدانه طبیعی و حاوی آنتی اکسیدان بوده و مصرف دارویی دارد) در این ضایعات می‌توان ضایعات را مجددا فراوری کرده و هم چرخه استفاده بهینه از محصول را تکمیل کرده و هم با ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی برای کارخانه محقق کرد.

۱- شیرین سازی اقتصادی آب مصرفی دامداری

شوری بالای آب چاه با EC=8000 اساسی‌ترین مشکل یکی از واحدهای کشت و صنعت بوده که باعث ایجاد مشکلات دیگری اعم از: گرفتگی مه‌پاش خنک کننده دامداری، قطره چکان‌های باغات و… می‌گردد. از طرفی درصورت بهینه نبودن فرآیند شیرین سازی، هزینه‌های تعویض فیلترهای تصفیه آب افزایش یافته و موجب ایجاد چالش‌های اقتصادی در مجموعه می‌گردد.

4
رفع نیازهای فناورانه شتاب‌دهنده فیدتک

3756999

۱.۱- تشخیص مرغ ناتخم در سالن در پروسه تولید

راندمان اولیه تخم گذاری در پروسه تولید جوجه یک روزه اجداد، مادر و گوشتی بیش از 90 درصد می‌باشد که وقتی این راندمان به حدود 50 درصد برسد، کل گله معدوم می‌گردد. در حال حاضر برای شناسایی مرغ‌های ناتخم، از افراد متخصص و با بررسی دستی استفاده می‌گردد که این امر توجیه اقتصادی نداشته و در راستای کاهش هزینه‌های تولید نیاز به دستگاه‌های شناسایی مرغ ناتخم می‌باشد.

۱.2- مشخص شدن تعداد جفتگیری مرغ و درصد موفقیت آن

در مزارع تولید تخم مرغ اجداد و مادر، در ابتدای دوره حدود 97 درصد تخم مرغ‌ها نطفه‌دار و در انتهای دوره این عدد به حدود 70 درصد می‌رسد که این امر ناشی از عدم آمیزش موفق خروس با مرغ می‌باشد. این مشکل نیز می‌تواند ناشی از سلسله مراتب مغلوب مرغ و یا کم کار شدن تخمدان مرغ باشد. لذا درصورت توانایی شمارش دفعات جفت گیری موفق، می‌توان از کاهش تخم مرغ نطفه‌دار جلوگیری نمود.

رب

۱- تولید لیپکون از ضایعات گوجه فرنگی

یکی از استراتژی‌های افزایش سود دهی، کاهش هزینه‌های مجموعه می‌باشد. در این راستا در صورت توانایی استفاده از ضایعات خط تولید می‌تواند هزینه‌ها تولید را کاهش داد. در کارخانه تولید رب ضایعتی از قبیل پوست و دانه گوجه فرنگی وجود دارد که با وجود لیپکون( لیپکون یک رنگدانه طبیعی و حاوی آنتی اکسیدان بوده و مصرف دارویی دارد) در این ضایعات می‌توان ضایعات را مجددا فراوری کرده و هم چرخه استفاده بهینه از محصول را تکمیل کرده و هم با ایجاد ارزش افزوده، درآمدزایی برای کارخانه محقق کرد.

4

۱- شیرین سازی اقتصادی آب مصرفی دامداری

شوری بالای آب چاه با EC=8000 اساسی‌ترین مشکل یکی از واحدهای کشت و صنعت بوده که باعث ایجاد مشکلات دیگری اعم از: گرفتگی مه‌پاش خنک کننده دامداری، قطره چکان‌های باغات و… می‌گردد. از طرفی درصورت بهینه نبودن فرآیند شیرین سازی، هزینه‌های تعویض فیلترهای تصفیه آب افزایش یافته و موجب ایجاد چالش‌های اقتصادی در مجموعه می‌گردد.