مشاوره و راهبری صندوق‌های پژوهش و فناوری

راه اندازی و راهبری صندوق‌ های پژوهش و فناوری

با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران، برای ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند توسط بخش غیردولتی و با مشارکت حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹) % سرمایه دولت تاسیس شوند. از این رو تدبیر سینا با استفاده از تجربه چندین ساله خود در راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور زمینه‏ ی مناسب برای راه‌ اندازی و راهبری صندوق‌های پژوهش و فناوری را فراهم آورد.

خدمت شرکت تدبیر سینا در راستای ایجاد و راه اندازی صندوق‌های پ/زوهش و فناوری به دو مرحله تقسیم بندی می‌گردد:

  1. مرحله قبل از راه اندازی و ثبت صندوق؛
  2. مرحله بعد از راه اندازی و ثبت صندوق؛

در مرحله اول، خدت مشاوره  راه اندازی و راهبری تدبیر سینا به متقاضیان راه اندازی صندوق‌های پژوهش و فناوری مطابق تصویر ذیل می‌باشد:

قبل از راه اندازی و ثبت صندوق

در مرحله دوم، پس از دریافت مجوز و ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها خدمات تدبیر سینا به صندوق‌های پژوهش و فناوری به صورت زیر می‌باشد:

خدمات پس از راه اندازی

لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی راه اندازی و ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری و همچنین صندوق های تاسیس شده می‌توانند جهت بهره مندی از این خدمت با کارشناسان ما در ارتباط باشند.