تشخیص صلاحیت دانش بنیان

بازدید

تشخیص صلاحیت دانش بنیانی

از شرکت آرکا تجهیز 

توسط تیم تدبیر سینا 

تشخیص صلاحیت دانش بنیان

شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی

و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

بازدید از شرکت آرکا تجهیز به عمل آورد. 

تشخیص صلاحیت دانش بنیان

پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید به عنوان جزئی از فرآیند ارزیابی شرکت

برای تشخیص صلاحیت دانش بنیانی صورت میگیرد تا فاکتور های فنی و تخصصی شرکت

توسط کارشناسان مربوطه بررسی گردد.

تشخیص صلاحیت دانش بنیان تشخیص صلاحیت دانش بنیان