بازدید و ارزیابی شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف

بازدید و ارزیابی از شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف  مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ توسط تیم ارزیابی شرکت تدبیر سینا.