بازدید و ارزیابی از شرکت زیست فرایند تولید پایدار

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت زیست فرایند تولید پایدار ارزیابی به عمل آورد.

این شرکت واقع در گرگان و در زمینه تولید و تکثیر گندم در کلاس ها و ارقام مختلف فعالیت میکند از جمله رقم های تکتاز،آرمان،آراز و کلاته

و این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.