بازدید نظارت بر تسهیلات

بازدید نظارت

از شرکت فاخر اندیشان راد

مورخ ۱۴۰۰/۴/۹

توسط تیم نظارت شرکت تدبیر سینا

شرکت توسعه نوآوری وفناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری نظارت ستاد توسعه زیست فناوری،

از شرکت دانش بنیان فاخر اندیشان راد نظارت به عمل آورد. 

این فرآیند به منظور نظارت بر پیشرفت و روند مصرف تهسیلات اعطا شده به شرک ها انجام می‌شود.