بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان

بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان بازدید و ارزیابی به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا

 

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.