بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا

بازدید نظارتی از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریانا، بازدید به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید ارزیابی از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا

 

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود .