بازدید نظارتی از شرکت تعاونی راهبر زیست فناور البرز

این طرح در زمینه تولید کودهای زیستی است. طبق تعریف کود زیستی مواد جامد، مایع یا نیمه جامدی هستند که حاوی تعداد مکفی از یک یا چند موجود زنده‌ی مفید خاکزی بوده و قادر است به نحوی در تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مؤثر باشد.

شرکت تعاونی راهبر زیست فناور البرز درحال حاضر تولید کننده تولید صنعتی کودهای زیستی نیتروژنه، فسفره و ریشه‌زا واقع در استان کرج، پارک علم و فناوری البرز هستند.

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از آن شرکت بازدید و ارزیابی به عمل آورد.

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.