بازدید نظارتی از شرکت سلامت پژوهان سپهر آریا

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت سلامت پژوهان سپهر آریا بازدید و ارزیابی به عمل آورد.

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.