بازدید نظارتی از شرکت آبزی فنون نگین دیلم

بازدید نظارتی از شرکت آبزی فنون نگین دیلم

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت آبزی فنون نگین دیلم بازدید و نظارت از عملکرد این شرکت به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید نظارتی از شرکت خوشه پروران زیست فناور دایان

 

این فرآیند به منظور ارزیابی و بازدید از شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.