بازدید از شرکت کشت و صنعت نمونه استان قدس رضوی

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا به عنوان کارگزار ارزیایی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت کشت و صنعت نمونه آستان قدس رضوی بازدید به عمل آورد.

در توضیحات این شرکت میتوان اشاره کرد که آبیاری زیر سطحی یک روش نوین آبیاری گیاهان است که البته این روش چالش هایی دارد که متخصصان و تولید کننده های ایرانی درحال برطرف کردن آن هستند.

البته لازم به ذکر است تکنولوژی این کار تحت نظر امریکا و اسرائیل بوده است، اما با تلاش و پشتکار تولید کنندگان داخلی در حال ساخت زیر ساخت آن در داخل کشور هستند.