بازدید از شرکت فناوری تک یاخته حکیم

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت فناور تک یاخته حکیم، بازدید ارزیابی به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

 

پس از درخواست شرکت برای دانش بنیانی این بازدید فرآیند ارزیابی، شرکت برای تشخیص صلاحیت دانش بنیانی صورت میگیرد تا فاکتور های فنی و تخصصی، شرکت بررسی گردد.