بازدید از از شرکت لیوسا فارمد پارسه

شرکت توسعه نوآوری و‌ فناوری تدبیر سینا به عنوان کارگزاری ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت لیوسا فارمد پارسه، بازدید ارزیابی به عمل آورد.

این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد:
بازدید ارزیابی از شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا

 

این فرآیند به منظور ارزیابی درخواست تسهیلات شرکت‌ها و طرح ها انجام می‌شود.