ایجاد و توسعه نهادهای علم و فناوری

ایجاد و توسعه نهادهای علم و فناوری

معرفی خدمات

معرفی خدمات

پخش ویدیو

می توان گفت همواره یکی از دغدغه های نهادهای دولتی، ارگان ها، صنایع بزرگ و مادر تخصصی و…، ایجاد و توسعه نهادهایی هست که راهگشا و گسترش دهنده حوزه علم و فناوری در کشور باشند. از این رو با توجه به سابقه ارزنده شرکت دانش‌بنیان توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا در این حوزه، یکی از دپارتمان‌های این شرکت نیز به همین امر اختصاص یافته است که محور فعالیت‌های آن را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: